Прилагателни
М. род   Жен. род 
този este    тази  esta
онзи    ese онази    esa
онзи там  aquel тази която   aquella
тези estos тези   estas 
онези   esos  онези esas 
онези там aquellos   онези там    аquellas 

Тези прилагателни стоят винаги пред съществителното, с което се съгласуват по род и число.

Este coche.    тази кола.
Esa iglesia.    онази църква.
Aquellos ninos.   онези деца.

РЕЧНИК
саго    скъп,скъпо
fuerte  силен
muy    много(като качество,за разлика от mucho,което изразчва количество).
viejo    стар
el amigo  приятел
ocupado  зает
libre    свободен
el ascensor асансьор
lleno   пълен
la uva  грозде
agrio   кисел

Упражнение
ПРЕВЕДЕТЕ НА ИСПАНСКИ
1. Тази кола е скъпа.
2. Онези цигари са силни.
3. Тази църква е много стара.
4. Тези приятели са от Малага.
5.Тази маса е заета.
6. Онзи човек е свободен.
7. Асансьора е пълен.
8. Онова грозде(мн.ч.) там е кисело.
9. Онези книги там са интересни.
10. Това е онзи плаж.

местоимения

Съгласуват се по род и число със съществителното което заместват.Например:
No es este libro, es aquel.
Не е тази книга а онази(там).
Estos zapatos son caros, esos son baratos.
Тези обувки са скъпи,онези са евтини.
местоименията в среден род  esto и eso, aquello (то) се използват обикновено за предмети, с  неопределен род . Тези местоимения нямат множествено число.

?Que es esto? какво е това?
Eso no es correcto. това не е правилно.

РЕЧНИК
la maleta  куфар
la galleta  галета
el pan   хляб
el abrigo  палто
el zapato  обувка
el vino  вино
la habitacion  стая

Упражнение


Заменете думите в скобите.

1. No son (тези) libros, son (онези)
2. No es (този) maleta, es (онзи там)
3. No son (тези) galletas, son (онези)
4. No es (този) pan, es (онзи)
5. No es (това) abrigo, es (онова там)
6. No son (тези) zapatos, son (онези)
7. No es (това) vino, es (онова)
8. No es (този) periodico, es (онзи)
9. No son (тези) habitaciones, son (онези)
10. No es (тази) coche, es (онази там)

18. Правилни глаголи

СЕГАШНО ВРЕМЕ
hablar (говоря)  comer (ям)  vivir (живея) 

hablo  como  vivo   аз
hablas  comes  vives  ти
habla  come  vive   той тя Вие    Usted Ud.
hablamos  comemos  vivimos  ние
hablais  comeis  vivis  вие
hablan  comen  viven   те Вие мн.ч.Ustedes  Uds.

Корена при правилните глаголи не се променя при спрягане.

No hablo bulgaro.
Не говоря български.

?Habla Vd. espanol?
Говорите ли испански?

Come mucho pan.
Той яде много хляб.

No comen en el hotel.
Те не се хранят в хотела.

?Viven Vds. aqui?
Вие тук ли живеете?

Vivo en Londres.
Живея в Лондон.
РЕЧНИК
comprar  купувам
beber  пия
esribir  пиша
fumar  пуша
estudiar  уча
aprender  научавам изучавам
subir  качвам се
ПРЕВЕДЕТЕ:
1. Купувам.
2. Той пуши.
3. Вие пиете.Учт.форма ед.ч.
4. Ние пишем.
5. Те изучават.
6. Аз уча.
7. Вие говорите.учт.ф. мн.ч.
8. Тя яде.
9. Ние живеем.
10. Те се качват.
11. Аз изучавам.
12. Той пие.

ПРЕВЕДЕТЕ:
1. Той купува вестник.
2. Тя пие бира?
3. Педро живее в Барселона (Barcelona).
4. Аз пиша на Кончита (Conchita).
5.Вие изучавате английски?
6. Тези деца учат испански.
7. Той яде твърде много.
8. Ние се качваме на хълма.
9. Аз говоря английски.
10. Те пушат евтини цигари.

-ar на -ando, а  -er и -ir на -iendo. Например:

hablar – hablando (говорейки,говорещ)
comer – comiendo (ядейки) esta comiendo - в момента се храни
vivir – viviendo (живеещ,живеейки)
-yendo
leer – leyendo


hablar  comer  vivir
estoy hablando  estoy comiendo  estoy viviendo
estas hablando  estas comiendo  estas viviendo
esta hablando  esta comiendo  esta viviendo
estamos hablando  estamos comiendo  estamos viviendo
estais hablando  estais comiendo  estais viviendo
estan hablando  estan comiendo  estan viviendo


Ramon esta bebiendo vino.
Рамон пие вино.
El gato esta subiendo al arbol.
Котката се качва на дървото
Estoy aprendiendo frances.
Уча френски.

.
Въпросителни местоимения

  ?Que?
  ?Quien? ?Quienes?
  ?De quien? 
  ?Cual? ?Cuales?


?Que come Vd.? какво ядете?
?Quien es Vd.? кой сте вие?
?De quien es esta pluma? на кого е този химикал?
?Cual de estos trenes va a Valencia? кой от тези влакове отива в Валенсиа?
?Cual es su nombre?кое е твоето име?


?Que? понякога е прилагателно:
?Que libros desea Vd.? Какие книги Вы желаете?

que = който,кой, този който
La chica que cuida a los ninos.
Момичето което се грижи за децата.
El coche que conduce.

колата която кара.

quien, quienes = който,когото
El profesor con quien estudio.
Учителя с когото уча.
El hombre para quien trabaja.
човекът за когото работи.

La mujer con la que esta hablando.
жената с която говори.
El autobus en el que viajo.
автобуса с който пътувам.
Los amigos a los cuales escribo.
приятелите на които пиша

Es el quien tiene la culpa.
той е този който има вина.
Es Maria quien tiene que escribir.
Мария е тази която трябва да пише.
El hombre cuya hija es actriz.
мъжът, чиято дъщеря е актриса


No comprendo lo que dice.
не разбирам какво говори.
No sabe lo que comprar.
не знае какво да купи.


El hombre que deseo ver.
човекът когото искам да видя.
El libro que lee.
книгата която той чете.
РЕЧНИК
el pueblo  село
la tienda  магазин
leer (leyendo)  чета(четейки)
el medico  лекар
la carta  писмо
verde  зелен
la puerta  врата
la pluma  химикал
con  с (предлог)
el numero  число, номер

ПРЕВЕДЕТЕ

1. Селото в което живеем.
2. Жената,която работи в магазина.
3. Книгата която трябва да прочете.
4. Градът,за който говорим.
5. Педро който е лекар.
6. На кого са тези писма?
7. Какво списание си купи?
8. Къщата която има зелена врата.
9. Химикала с който пиша.
10. кой номер?

?Son Vds. ingleses? англичани ли сте?уч.ф. мн.ч.
Si, somos ingleses. Да, англичани сме.
?Es Vd. ingles? англичанин ли сте?уч.ф. ед.ч.
Si, soy ingles. Да,  англичанин съм.

1. ?Beben Vds. cerveza?
2. ?Come Vd. pan?
3. ?Viven Vds. en Londres?
4. ?Es Vd. medico?
5. ?Hablan Vds. espanol?
6. ?Compra Vd. la revista?

?Es Vd. ingles?  англичанин ли сте?
No, no soy ingles. Не, не съм англичанин.
?Son Vds. ingleses? англичани ли сте?
No, no somos ingleses. Не, не сме англичани.

1. ?Vive Vd. en Barcelona?
2. ?Fuman Vds.?
3. ?Aprende Vd. aleman?
4. ?Compran Vds. los periodicos?
5. ?Bebe Vd. vino?
6. ?Son Vds. espanoles?
?Que come? Esta comiendo pan.
1. ?Que compra?.............el periodico.
2. ?Que beben?.............cerveza.
3. ?Que estudia Vd.?.............espanol.
4. ?Que comen Vds.?.............uvas.
5. ?Que lee?.............una revista..
6. ?Que fama Vd.?.............un cigarrillo.
7. ?Que hablan Vds.?.............ingles.
8. ?Que escribe?.............una carta.
9. ?Que aprenden?.............espanol.
10. ?Que sube Vd.?.............las maletas.

ДИАЛОГ
En la libreria
В книжен магазин.

В книженом магазин продавачката (Dependienta) говори с клиент (Cliente).Пр.?Buenos dias, senor. ?Que desea?
Добър ден, сеньор. Какво желаете?
Клиент Buenos dias. ?Tiene Vd. un libro de historia de Espana?
Добър ден. Имате ли книга по история на Испания?
Пр. Si, senor, tenemos varios. Este es muy bueno, tiene muchas ilustraciones.
Да, сеньор, имаме различни. Тази е много добра, има много иллюстрации.
Клиент Si, parece muy interesante. ?Cuanto es?.
Да, изглежда много интересна. Колко струва?
Пр. Ochocientas pesetas.
Осемстотин песети.
Клиент Es un poco caro. Y ese ?cuanto es?
Малко е скъпо. А тази колко струва?
Пр. Ese, quinientas.
тази,петстотин.
Клиент Muy bien, ese por favor.
Много добре,тази моля..
Copyright © 2008 web studio@ispanski.net