КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ОНЛАЙН БЕЗПЛАТНО - УРОК 2

Querida Marta:
Como estas? Yo estoy muy bien.
Estoy contenta de estar en Brasil.
Hoy es mi primer dia de clase.
Tengo un amigo que se llama mauro
y tiene 12 anos.
Vivo en Copacabana.
El colegio esta cerca
de casa.
Me acuerdo mucho de
vosotros.
Hasta pronto,
Paloma

Marta Ortiz Blasco
c/ Embajadores,18
  4a

 
28012-Madrid
  ESPANA
Rio de Janeiro,3 de febrero
Lee con atencion esta postal.
Contesta verdadero o falso.

1. Paloma no esta contenta. 
2.Paloma vive en Ipanema.
3.La casa de Paloma esta lejos del colegio. si o no?
4.Su amigo se llama Pablo.
5.Marta vive en Madrid.
6.Es el ultimo dia del curso.
Прочети внимателно тази картичка.

Отговори вярно ли е или не -ТУК(тест-форма)
Relaciona ambas columnas.

Свържи двете колони.Кои имат връзка?

  Contesta de forma oral.

  1. En que calle vive Marta?
  2. En que calle vives tu?
  3. Cual es tu numero de telefono?
  4. Que idioma hablas?
  5. Para saludar,?que decimos?
  6. Y para despedirse?
  7. Tienes algun amigo en otro pais?
  8. Cuantos amigos tienes?
  9. Donde vives: cerca o lejos del colegio?
ortografia/fonetika : el alfabeto
Escucha i escribe.

!FIJATE BIEN!
Fijate en estos personajes.Que crees que estan diciendo?


Adios/Que tal?/Que tal estas?/Hasta luego/Buenas tardes/Buenos dias/Hasta manana

Отговори устно.
Вгледай се в тези персонажи. Какво мислиш че казват.
Ако след предлога a или de следва определителен член el, то те се сливат  в al или del:
al castillo към замъка
del jardin от градината

С помоща на предлога  de, се показва и принадлежност:

El padre de Juan. Бащата на Хуан.
El paraguas de la mujer. Чадъра на жената.

Упражнение
Преведете на испански използвайки посочените по- горе примери:
1. към църквата
2. от езика
3. към колата
4.на масата
5. от дърветата
6. към къщи
7. от мъжът
8. от градът
9. на улицата
10. от виното
11. към полицията
12. от спирката

12 Прилагателни
Прилагателните в изречението обикновено са след съществителното към което се отнасят и с което се съгласуват по род и число.Прилагателни от мъжки род завършващи на -о, сменят окончанието на -а в ж.р.
Множествено число се образува с добавянето към окончанието -s:

El coche blanco. Бялата кола.
La casa blanca. Бялата къща.
Los coches blancos. Белите коли.
Las casas blancas. Белите къщи.

Прилагателните завършващи на -е, и повечето завършващи на съгласна, имат еднакви форми за м.р. и ж.р.. Множественно число се получава с добавянето на -s към гласната -е, и -es към съгласните:

El lapiz verde. зеления молив.
La pared verde.  зелената стена.
Los lapices verdes. зелените моливи.
Las paredes verdes. зелените стени.
El ejercicio facil. лесното упражнение.
La leccion facil.  лесния урок.
Los ejercicios faciles. лесните упражнения.
Las lecciones faciles. лесните уроци.Изключения от това правило :

прилагателни обозначаващи националност
ingles англичанин
inglesa англичанка
espanol испанец
espanola испанка

някои прилагателни завършващи  на -n или -or
holgazan ленив
holgazana ленива
trabajador трудолюбив
trabajadora трудолюбива

речник
el periodico  вестник
la revista  списание
interesante интересен
encantador  очарователен
bueno  добър
util  полезен
barato  евтино
largo  дълъг
alto  висок
aleman  немски, немец

Упражнение
Променете рода и числото на прилагателното, където това е необходимо, за да се съгласува със съществителното:

1. Unos hombres bueno.
2. Una mujer encantador.
3. Unos libros util.
4. Unas flores blanco.
5. Un coche barato.
6. Una calle largo.
7. Unos arboles alto.
8. Unas ciudades interesante.
9. Un periodico ingles.
10. Una revista aleman.Глаголът 'ser' и 'estar'

сегашно време

ser estar
soy estoy аз съм
eres estas ти си
es esta той,тя е
somos estamos ние сме
sois estais вие сте
son estan те са

Особености на глагола 'ser'
Ser се използва за непроменими характеристики или постояни състояния:

Личности
Soy Carmen. Аз съм Кармен.Принадлежности
El perro es de Juan. - кучето е на Хуана.Произход
Mis amigos son de Madrid. Моите приятели са от Мадрида.Националност
Somos ingleses. Ние сме англичани.професия
El padre de Maria es arquitecto. Бащата на Мария е архитект.Материалът от който нещо е направено
El reloj es de oro. този часовник е от злато.характеристики
Carlos es muy alto. Карлос е много висок.

време
Son las cinco. Е пет часа.
Hoy es lunes. днес е понеделник.Безлично
Es mejor esperar. по-добре е да почакам.
Es dificil aprender. трудно е да се учи.

Също в минало време:
El ladron  es apresado por la policia. Крадеца бе заловен от полицията.

  глагола 'estar'
Estar  се използва за:

Временни състояния :
Pedro esta enfermo. Педро е болен. (за сравнение- Pedro es espanol.Педро е испанец.Вижте разликата !)Местоположение:
Carmen esta en el salon. Кармен е в хола.
Valencia esta en Espana. Валенсия е в Испания.

Също при деепричастие:
Los ninos estan jugando en el jardin. децата са играейки в градината.estar с причастие:
Las ventanas estan abiertas. прозорците са отворени.

Така също:
El tren esta para llegar. влакът е готов да потегли.

Упражнение

Довършете изреченията, използвайки 'ser' или 'estar':

1. Las lecciones ... dificiles. уроците са трудни.
2. El cafe ... frio. кафето е студено.
3. Las chicas ... alemanas. момичетата са немкини.
4. Jaime ... muy inteligente. Хайме е много умен.
5. Los libros ... sobre la mesa. книгите са на масата.
6. Ana ... triste. Ана  е тъжна.
7. La mujer de Luis ... secretaria. Жената на Луис е секретарка.
8. La casa ... pequena. къщата е малка.
9. El coche no ... en el garaje. колата не е в гаража.
10. Yo ... contento con el hotel. аз съм доволен от хотела.речник

italiano италианец,италиански
la manzana ябълка
en в (предлог)
la cocina кухня
el autobus автобус
alli там
la capital столица
Espana Испания
la colina хълм
peligroso опасно, опасен
fumar пуша
demasiado твърде много,в излишек
dulce сладък
manana утре
domingo неделя
la playa плаж

Упражнение

Преведете на испански:

1. Тя е италианка.
2. Ябълките са в кухнята.
3. Автобусът е там.
4. Мадрид е столица на Испания.
5. Момичето е високо.
6. Къщата е на хълма.
7. Пушенето е опасно.
8. Кафето е твърде сладко.
9. Утре е неделя.
10. Те са на плажа.

ДИАЛОзИ


Хуан е на гости у приятели и разговаря с дъщеря им Тереза.Хуан- ?Donde esta tu padre?
Къде е баща ти?
Тереза- Esta en el jardin, tomando el sol y leyendo el periodico.
В градината е, пече се на слънце и чете вестник.

Хуан- Y tu madre ?donde esta?
А майка ти?къде е?
Тереза- Esta en la cocina haciendo una paella para la comida.
В кухнята е, готви паейя за вечеря.

Хуан- ?Una paella! ?Que bien!
Паейя! Колко хубаво ! (паейята е национално блюдо- ориз с морски деликатеси)


Диалог в хотел между дежурната и гост на хотела сеньор Гарсиа.Дежурна- ?Es Vd. el senor Garcia?
Вие ли сте сеньор Гарсиа?
Гарсиа&- Si.
Да.
Дежурна- Tengo un telegrama para Vd.
Имам телеграма за Вас.
Гарсиа&- ?De donde es el telegrama?
От къде е телеграмата?
Дежурна- Es de Londres.
От лондон е.
Гарсиа- Ah! Muchas gracias.
О!Много благодаря.
Дежурна- De nada.
За нищо.

Copyright © 2008 web studio@ispanski.net