УРОК ПЪРВИ ЗА НАЧИНАЕЩИ
El alfabeto ESPAÑOL
A a     B b    C c    Ch ch    D d   Ee    Ff    G g    H h
a         be      ce      che       de     e     efe     ge    hache

I i      J j    K k    L l    Ll ll    M m    N n   N n   O o
i       jota    ka     ele    elle     eme     ene    ene     o

P p    Qq    R r    S s    T t    U u    V v    W w               
pe      cu    erre   ese    te       u      uve   uve doble

X x      Y y          Z z
equis   i griega    ceta

ch   ll     rr
che elle  erre
Всички букви в испанските думи се произнасят,освен h.
В думите има ударени срички които се произнасят съответно по силно.
Думите които завършват на гласна,на n, s - ударението пада на предпоследната сричка.
LL ll  се произнася като ий - Llevar -се произнася [ийевар]
V v   се произнася като [б] -това става като подготвяте устните за изговаряне на (в) а изговаряте (б)

el libro        книгата    (либро)
un libro       книга
la caja        кутията   (каха)
una caja     кутия
l се произнася меко - ель
El libro nuevo.          новата книга
La hora nueva.         новият час
Un juego antiguo.     древна игра 
Una caja antigua.     древна кутия
Un vaso grande.      голяма чаша


Чуйте тези диалози.
Paloma: Hola!    - Здравей!
Mauro:  Hola! Que tal?    - Здравей! Как си?
Paloma: Bien. Como te llamas?    -Добре.Как се казваш?
Mauro: Me llamo Mauro.Y tu?       -Казвам се Мауро.А ти?
Paloma:Paloma.    -Палома.
Mauro: De donde eres?    -От къде си?
Paloma: Soy espanola.De Madrid.- Испанка съм.От Мадрид.
    
Mauro: Cuantos anos tienes?    - На колко си години?
Paloma: Tengo 11 anos.    - На 11 години.


Ana: Buenas tardes.

Roberto:Buenas tardes.

Ana:Soy Ana Jimenez, la madre de la Paloma Esteban.

Roberto:Encantado.Yo soy Roberto Ortega, el director del colegio espanol.De donde es usted?

Ana:Soy de Madrid, pero ahora vivimos en esta ciudad.

Roberto:Bienvenida.

Ana:Gracias. Hasta Luego!

Roberto:Adios.Добра вечер.

Добра вечер.

Аз съм Ана Хименес, майката на Палома Естебан.

Приятно ми е.Аз съм Роберто Ортега, директорът на испанското
училище.От къде сте Вие?

От Мадрид съм, но сега живеем в този град.

Добре дошли.

Благодаря. До виждане.(буквално-до после)

Довиждане. (буквално- с богом)  !Запомнете!
Buenos dias.  Hasta luego./Adios.

Buenas tardes. De donde eres?

Buenas noches.  Encantado.

Hola.  Gracias.

Вземете тетрадка и химикал и отговорете на въпросите, желателно на испански:
De donde es Paloma?  Es de ............
Cuanto anos tiene Paloma? Tiene  .............
Paloma es?
a. un chico
b. una chica
Quien es Ana? Es  .............
сега прочетете предишните диалози и сравнете .

Чуйте а после четете числата на испански
Escucha y despues lee los numeros en espanolEscucha i repite estas palabras.
Слушайте и повтаряйте тези думи.

Argentina  Brasil   Colombia   Dinamarca   Ecuador   Francia   Guatemala   Honduras   Italia   Jamaica   Kenia     Lima      Marruecos    Namibia  Espana    Oslo     Portugal      Quito     Caracas     El Salvador    Tailandia           Uruguay         Venezuela      Washington    Luxemburgo       Yemen     Amazona    Chili     Sevilla      Marruecos

1.
а.Определителен член.
el (м,ед) el libro         книгата
la (ж,ед) la casa        къщата
los (м,мн) los libros    книгите
las (ж,мн) las casas   къщите

б.Неопределителен член
un (м,ед) un libro            книга
una (ж,ед) una casa        къща
unos (м,мн) unos libros   книги
unas (ж,мн) unas casas  къщи

Обърнете внимание : ако съществително от женски род ед.число започва с а- или ha-,на които пада удерение,то пред такива съществителни се употребява члена за мъжки род:
el agua      вода
el hambre  глад

2. Съществителни
Всички съществителнив испанския са от мъжки или женски род.Повечето съществителни завършващи на о - са от мъжки род,а на a,ion,d,z- са от женски  род.Има разбирасе и изключения:

la mano (ж)      ръка
el camion (м)  камион
el lapiz (м)      молив
el quardia (м) полицай


Има някои съществителни от гръцки произход които са от мъжки род а завършват на а:

el telegrama  телеграма
el idioma        език
el mapa        карта

Съществителни с други окончания могат да бъдат от различен род:

el hombre  човек,мъж
la mujer      жена
la leche     мляко
el color      цвят

3. Множественото число при съществителните.

Множественото число се обрсзува като се добави s към същ.завършващи на гласна и es  към същ.завършващи на съгласна.

hombre (мъж) > hombres (мъже)
mujer (жена) > mujeres {жени)

За същ.завъшващи на z, множествено число се образува като се замени окончанието z на сеs:

lapiz (молив) > lapices (моливи)
luz (светлина) > luces (светлини)

Упражнение 1


Преобразувайте в мн.число думите:

El libro       книга
La casa      къща
La mujer     жена
El hombre   човек, мъж
La calle      улица
La flor        цвете
El jardin     градина
El coche   автомобил,кола
La capital  столица
La ciudad град
La luz       светлина
La ley       закон


Поставете съответния определителен член пред съществителните:

... cigarrillos (м,мн) цигари
... vino (м)               вино
... mesas (ж,мн)   маси
... cerveza (ж)      бира
... pez (м)            риба
... arboles (м,мн) дърво
... padre (м)        баща
... madre (ж) майка
... lapiz (м) молив
... estaciones станции
... billete (м) билет
... tren (м) влак

Повторете упражнението, използвайки неопределителен член.

Упражнение 3

Преведете на испански думите като поставите необходимия член:

1.  книгата
2.  столът
3.билети
4. дървета
5. бира
6. колата
7. град
8. цигари
9. градината
10. улица
11. жени
12. станцията6. Глагол 'tener' (имам)

е неправилен глагол и неговите спрежения,трябва да се запомнят тъй като се отличава от другите глаголи.

Сегашно време.

tengo    имам
tienes имаш
tiene той,тя, Вие (учтива ф.,eд) има
tenemos имаме
teneis имате
tienen имат, Вие (учтива ф мн.) имате

Tienen una hija. Имат дъщеря.
Tenemos un coche. Имаме кола

7. Отрицание

No tengo dinero. Нямам пари.
No tienen cerveza. Нямат бира.

8.Въпросителни изречения.

Vd. tiene una pluma. Имате  молив.(учт.ф.)
?Tiene Vd. una pluma? Имате ли молив?(учт.ф.)


Така също със смяна на интонацията може да се промени изречението във въпросително:
?Vd. tiene una pluma? Имате ли молив?(учт.ф.)

9. Глагола tener имам:

се употребява и в случаи:
гладен съм на испански звучи- имам глад-tengo hambre, така също:

tener calor топло ми е
tener cuidado внимавам
tener exito успешно
tener frio студено ми е
tener hambre гладен съм
tener miedo страх ме е
tener razon правилно
tener sed жаден съм
tener sueno спи ми се
tener suerte късметлия


Когато след tener que следва инфинитив, това означава че някой трябва да направи нещо:

Tengo que salir. Трябва да изляза.
Tenemos que ver la iglesia. Трябва да видим църквата.
Речник:
el cafe  кафе
trabajar  работя
todo  всичко
salir  излизам
el hijo  син

Упражнение 4

Преведете на испански:
1. Те имат къща.
2. Нямаме кафе.
3. Този човек е страхлив.
4. Трябва да работя.
5. Имаш ли молив?
6. Те не са жадни.
7. Имате ли всичко?(учтива форма)
8. Топло ми е.
9. Трябва да излезем.
10. Той има син.

Тренинг 1

Пример:
?Tiene Vd. una pluma?
No, no tengo una pluma.
?Tienen Vds. un lapiz?
No, no tenemos un lapiz.

Имате ли химикал?
Не нямам химикал.
Имате ли молив?(учт.ф.мн.ч.)
Не нямаме молив.

1. ?Tiene Vd. hambre?
2. ?Tienen Vds. cerveza?
3. ?Tiene Vd. sed?
4. ?Tienen Vds. calor?
5. ?Tiene Vd. frio?
6. ?Tienen Vds. los libros?
7. ?Tiene Vd. cigarrillos?
8. ?Tienen Vds. los billetes?

ДИАЛОЗИ
В заведение:
Сеньор: ?Tiene Vd. una cerveza muy fria? Tengo sed.

Имате ли студена бира? Жаден съм.
Сеньора: Si, senor. Aqui tiene.
Да, сеньор. Ето ви.

Сеньор :?Cuanto es?
Колко струва?

Сеньора; Cincuenta pesetas.
петдесет песети.

Сеньор ;Solo tengo un billete de mil. ?Tiene Vd. cambio?
Имам банкнота от 1000 песети. Ще имате ли да ми върнете?

Сеньора: Si, senor.
Да, сеньор.

Сеньор :Gracias. Adios.
Благодаря.Довиждане.

Откъс от разговор:
Сеньора: Carmen y Luis tienen un piso en la ciudad y una casa en el campo.
Кармен и Луис имат апартамент в града и къща извън града.

Сеньор: ?Tiene la casa un jardin grande?
Къщата има ли голяма градина?

Сеньора :Si, muy grande y muy bonito, con arboles y flores. Tambien tienen un perro y un gato.
Да ,много голяма и много красива.Така също имат куче и котка.
4. Лични местоимения

единственное число  множественное число 
yo аз  nosotros  ние (м)
  nosotras  ние(ж)
tu  ти   vosotros  вие (м)
  vosotras  вие(ж)
usted  Вие (учтиво)  ustedes  Вие( мн,учтиво.)
el  той  ellos  те(м)
ella  тя  ellas  те (ж)


5.
Sr., Sra., Srta.
El Sr. Martinez, Сеньор Мартинес
La Sra. Martinez. Сеньора Мартинес.
La Srta. Martinez. Сеньорита Мартинес.
Por aqui, Sr. Martinez. От тук, сеньор Мартинес.


Copyright © 2008 web studio@ispanski.net